Recents in Beach

header ads

NHỮNG THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT


 

NHỮNG THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG


 

Lái xe cẩn thận.

Be careful driving.

Hãy cẩn thận.

Be careful.

Bạn thể dịch cho tôi cái này được không?

Can you translate this for me?

Chicago rất khác Boston.

Chicago is very different from Boston.

Đừng lo.

Don't worry.

Mọi người biết điều đó.

Everyone knows it.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Everything is ready.

 Xuất sắc.

Excellent. 

Thỉnh thoảng.

From time to time.

Ý kiến hay.

Good idea.

Anh ta thích nó lắm. 

He likes it very much.

Giúp tôi!

Help! 

Anh ta sắp tới.

He's coming soon.

Anh ta đúng.

He's right.

Anh ta quấy rối quá.

He's very annoying.

Bạn khỏe không?

How are you?

Việc làm thế nào?

How's work going? 

Nhanh lên!

Hurry!

 

Tôi đã ăn rồi.

I ate already.

Tôi không thể nghe bạn nói.

I can't hear you.

Tôi không biết cách dùng nó.

I don't know how to use it.

Tôi không thích anh ta.

I don't like him.

 Tôi không thích nó. 

I don't like it.

Tôi không nói giỏi lắm

I don't speak very well.

Tôi không hiểu.

I don't understand.


Tôi không muốn nó. 


I don't want it.

 

Tôi không muốn cái đó.

I don't want that.

Tôi không muốn làm phiền bạn.

I don't want to bother you.

Tôi cảm thấy khỏe.

I feel good.

Tôi xong việc lúc 6 giờ.

I get off of work at 6.

Tôi bị nhức đầu.

I have a headache.

Anh ta rất nổi tiếng.

He's very famous.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét